DIGITAL CAB APS ALMINDELIGE FORRETNINGS- OG AFTALEBETINGELSER

 1. Definitioner
 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår
 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse
 4. DIGITAL CABs System
 5. Konsulentbistand
 6. Løsninger der inkluderer en programlicens
 7. Forsinkelse, fejl, erstatning og reklamation
 8. Kundens Data
 9. Ansvar
 10. Garanti
 11. Forskellige vilkår

 

1.DEFINITIONER

1.1 DIGITAL CAB

I det følgende bliver

DIGITAL CAB ApS

Lundtoftegårdsvej 95

2800 Kongens Lyngby

CVR: 27135781

og leverandører af produkter, som DIGITAL CAB ApS distribuerer, kaldt DIGITAL CAB.

DIGITAL CAB bekræfter, at sådanne leverandører vedstår alle angivne vilkår om deres produkter i denne Aftale.

1.2 KUNDEN

Kunden er den fysiske eller juridiske person, der har oprettet en kundekonto hos DIGITAL CAB via web-adressen www.digitalcab.dk eller har indgået en skriftlig aftale på anden vis med DIGITAL CAB.

1.3 DIGITAL CABS SYSTEM

DIGITAL CABs System eller Systemet er fællesbetegnelsen for DIGITAL CABs samlede dokumentbehandlingsplatform, som står for al elektronisk dokumenthåndtering, validering og konvertering til og fra diverse filformater samt vores webydelser som f.eks. Kundeweb.

1.4 AFTALE OM BRUG AF SYSTEMET, KONSULENTYDELSER OG ANDEN SOFTWARE

I det følgende kaldet Aftalen. Aftalen dækker over dette dokument sammenholdt med de produkter og ydelser der er bestilt enten via www.digitalcab.dk eller ved en skriftlig tiltrædelse af et forudgående aftaleoplæg vedr. ydelser og/eller produkter.

1.5 ACCEPT AF GÆLDENDE FORRETNINGS- OG AFTALEBETINGELSER (DETTE DOKUMENT)

De gældende forretnings- og aftalebetingelser (dette dokument) betragtes som værende accepterede af Kunden i forbindelse med afgivelsen af første bestilling af produkter og ydelser fra DIGITAL CAB, hvor købets gennemførelse betinges af at man aktivt tilkendegiver en accept af disse betingelser.

Ved accept af dette dokument giver man samtidig DIGITAL CAB adgang til den af Kunden oprettede konto af hensyn til opdatering af kundedata og afregning af afledte produkter og ydelser i forhold til den gennemførte bestilling. Eksempler på afledte produkter og ydelser er forbrugsafregning i forbindelse med anvendelse af Systemet og abonnementer.

1.6 SKRIFTLIGE AFTALER OG MEDDELELSER

Alle aftaler der involverer et økonomisk mellemværende mellem Kunden og DIGITAL CAB skal foreligge skriftligt. Der er tale om en skriftlig aftale eller en skriftlig meddelelse, hvis den er indgået eller meddelt på en af følgende måder:

 1. at Kunden via sin personlige konto hos DIGITAL CAB på www.digitalcab.dk har foretaget en bestilling af produkter og ydelser.
 2. at Kunden ved forudgående aftale giver DIGITAL CAB lov til at foretage bestilling af produkter eller ydelser på Kundens vegne på Kundens personlige konto hos DIGITAL CAB.
 3. at Aftalen mellem Kunden og DIGITAL CAB er indgået via mailkorrespondance, hvor begge parter tilkendegiver at de tiltræder Aftalen.
 4. at Aftalen foreligger på papir eller i indscannet stand underskrevet af både Kunden og DIGITAL CAB
 5. at meddelelser fra Kunden til DIGITAL CAB eller omvendt er foretaget via mail eller på papir

1.7 YDELSER

Betegnelse for anvendelsen af DIGITAL CABs System, support og konsulentbistand.

1.8 PRODUKT

Produkt eller produkter omfatter det af DIGITAL CAB ejede eller distribuerede programmel, hvortil Kunden har opnået en programlicens i henhold til Aftalen.

1.9 AFTALEDATO

Den dato hvor Kunden har bestilt en vare hos DIGITAL CAB via sin konto på www.digitalcab.dk eller den dato, hvor Kunden har accepteret et skriftligt tilbud fra DIGITAL CAB eller afgivet skrift bestilling på anden vis som beskrevet under 1.6.

1.10 LEVERANCEDATO

Er den dato, hvor produktet er leveret til Kunden.

1.11 ARBEJDSOPGAVER OG FAKTURERINGSGRUNDLAG

Alle opgaver udført for Kunden (rådgivning, teknisk arbejde, seminarer, møder osv.) betragtes som fakturerbare.

Konsulentarbejde og support udføres normalt på ½ timebasis, dokumenteret ved en log over udført arbejde.

Hvis der ønskes forudgående tilbud, fast pris på opgaven osv. skal dette eksplicit aftales på forhånd.

1.12 AFTALENS ANVENDELSESOMRÅDE

DIGITAL CAB stiller med denne Aftale DIGITAL CABs System, personaleressourcer og programmel til rådighed for Kunden til brug ved konvertering/validering/forsendelse/modtagelse af dokumenter udvekslet elektronisk, med de(n) aftalte partner(e).

 

2. PRISER, TILBUD, FAKTURERINGS- OG BETALINGSVILKÅR

2.1 PRISER OG BETALING

Kunden bliver faktureret for brug af DIGITAL CABs System efter gældende priser.

Kunden bliver endvidere faktureret for ydelser i forbindelse med opsætning, behandling af fejlede dokumenter etc.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af DIGITAL CAB.

2.1.1 PRISER

Alle oplyste priser på www.digitalcab.dk eller oplyst på anden vis er i danske kroner og ekskl. moms.

Merværdiafgift og/eller andre offentlige afgifter, som DIGITAL CAB skal opkræve, faktureres Kunden udover de gældende priser. Priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste fra DIGITAL CAB.

2.1.2 PRISÆNDRING ELLER PRISREGULERING

DIGITAL CABs priser reguleres én gang årligt.

Hvis det viser sig nødvendigt, som følge af forøgede underleverandørpriser e. lign., kan DIGITAL CAB ændre priser med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned før ikrafttræden.

Modtager DIGITAL CAB ikke en opsigelse inden for 1 måned efter det fremsendte skriftlige varsel, betragtes de nye priser som værende accepterede af Kunden.

2.1.3 BETALINGSBETINGELSER OG FRISTER

Abonnementer, herunder prisplaner, faktureres månedligt eller årligt. Ældre abonnementsformer faktureres mindst én gang pr. kvartal uanset tilgodehavendets størrelse. Fakturaen udstedes og sendes til Kunden på baggrund af det på Kundens Aftale anførte CVR- eller SE-nr. Betaling forfalder på fakturadato med sidste rettidige indbetalingsdag 10 dage netto efter fakturadato.

Ved overskridelse heraf sendes rykkere og der beregnes morarenter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning fra forfaldsdagen.

Ved manglende betaling pålignes rykkergebyr for op til 3 påmindelser.

Ved fortsat manglende betaling kan DIGITAL CAB se sig nødsaget til at standse leveringen samt vælge at iværksætte inkassobehandling.

2.2 TILBUDSGIVNING

Vi giver gerne tilbud og fast pris på velbeskrevne opgaver, men betingelsen er at opgaven har et omfang der berettiger dette.

Dertil kommer at der som betingelse for afgivelse af tilbud skal foreligge en præcis og afgrænsende beskrivelse af opgaven. Hvis en sådan ikke forefindes skal den udarbejdes, enten af Kunden selv eller af DIGITAL CAB i samarbejde med Kunden.

Hvis DIGITAL CAB skal udarbejde opgavebeskrivelsen vil der normalt kunne aftales en fast pris for dette. Hvis der ikke er aftalt fast pris udføres beskrivelsesarbejdet på timebasis.

2.3 FAKTURERING

Programlicenser og/eller andre éngangsafgifter faktureres på leverancedatoen eller ved førstkommende månedsfakturering.

Produktvedligeholdelses- eller andre abonnementer faktureres på leverancedatoen for ydelsen eller ved førstkommende månedsfakturering.

Supportydelser faktureres umiddelbart efter opgavens afslutning eller ved førstkommende månedsfakturering.

Konsulentydelser faktureres, hvis andet ikke er skriftligt aftalt, månedsvist bagud efter forbrugt tid for opgaver, der løber længere end en måned eller ved afslutning af opgaven.

 

3. AFTALENS GYLDIGHED, IKRAFTTRÆDEN, LØBETID OG OPSIGELSE

3.1 AFTALENS GYLDIGHED

De ovenfor nævnte vilkår udgør den fulde aftale mellem parterne, og denne aftale tilsidesætter alle tidligere mundtligt eller skriftligt indgåede aftaler og tilsagn vedrørende de i aftalen specificerede produkter og serviceydelser. Denne aftale kan ikke ændres, med mindre ændringen foreligger skriftligt og er accepteret af begge parter.

3.2 AFTALENS IKRAFTTRÆDENOG LØBETID

Aftalen og eventuelle senere tillæg til denne træder i kraft fra aftaledatoerne. Aftalen samt hver licens, der udstedes under denne aftale, løber uendeligt, med mindre den opsiges eller der indgås en ny Aftale som ophæver den tidligere aftale.

Hvis Kunden, uanset at Systemet ikke benyttes, ikke ønsker at være bundet af Aftalen, kan Kunden opsige Aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Ønsker Kunden igen at anvende ydelser fra DIGITAL CAB skal Kunden oprette sig på ny.

Vilkårene i dette dokument er gældende fra den 25. maj 2018 og erstatter alle tidligere vilkår.

3.2.1 FORRETNINGSBETINGELSER

For afsendelse og modtagelse af dokumenter via DIGITAL CAB gælder DIGITAL CABs til enhver tid gældende forretningsbetingelser for konvertering/validering af dokumenter via Systemet (dette dokument). Væsentlige ændringer i Forretningsbetingelserne varsles med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

3.2.2 AFTALENS HEMMELIGHOLDELSE

Parterne er indforstået med, at indholdet af Aftalen er fortrolig og derfor ikke må meddeles til tredjemand. I forbindelse med overdragelse af aktiviteter til en anden juridisk person eller ved overdragelse af andele af et datterselskab er DIGITAL CAB dog berettiget til at informere om Kundens benyttelse af Systemet hos DIGITAL CAB.

DIGITAL CAB er berettiget til at videregive de fornødne oplysninger til underleverandører, såfremt de udfører opgaver i relation til Kunden.

3.3 OPSIGELSE

3.3.1 KUNDENS OPSIGELSE

Kunden er berettiget til enhver tid at opsige aftalen via Kundeweb på www.digitalcab.dk Opsigelsesvarslet er en måned til udgangen af en måned. Forudbetalte abonnementer, prisplaner og klippekort refunderes ikke.

Aftalen og adgangen til at anvende DIGITAL CABs produkter fortsætter dog indtil enten (hvad der kommer først):

 1. udløb af den forudbetalte periode
 2. antallet af forudbetalte transaktioner eller klip er forbrugt

3.3.2 DIGITAL CABS OPSIGELSE

DIGITAL CAB er berettiget til skriftligt at opsige Aftalen, såfremt Kunden misligholder Aftalen og undlader at udbedre misligholdelsen inden 30 dage efter skriftlig påmindelse fra DIGITAL CAB, hvori misligholdelsen påpeges.

3.3.3 VIRKNING AF OPSIGELSE

Opsigelse af Aftalen begrænser på ingen måde parternes mulighed for at gøre brug af de til rådighed stående retsmidler. Ej heller skal en sådan opsigelse fratage Kunden forpligtelsen til at betale alle afgifter, der er påløbet forud for opsigelsen.

3.3.4 RETURNERING AF PRODUKT VED OPSIGELSE

Såfremt en i henhold til denne aftale afgiven licens udløber eller på anden måde ophører, skal Kunden:

 1. ophøre med at anvende produktet
 2. inden for en måned efter aftalens afslutning eller ophør overfor DIGITAL CAB bekræfte, at Kunden har destrueret eller returneret produktet samt eventuelle kopier heraf. Denne bestemmelse gælder enhver form for total eller delvis kopi på alle medier, og hvad enten en sådan kopi udgør et selvstændigt hele, er modificeret eller integreret i et andet materiale.

 

4. DIGITAL CABS SYSTEM

4.1 YDELSEN

Aftalen giver en ikke-eksklusiv adgang til at benytte DIGITAL CABs System.

De modtagne dokumenter valideres og/eller transformeres til det ønskede format og videresendes til modtageren i henhold til Aftalen. Dette gælder både dokumenttrafik sendt fra Kunden til partneren og fra partneren sendt til Kunden.

DIGITAL CAB ekspederer alene dokumenter i henhold til Aftalen. Såfremt et dokument ikke kan identificeres eller afleveres til den rette modtager, vil den blive markeret som fejlet af Systemet.

Systemet giver automatisk besked hvis der opstår fejl i behandlingen af dokumenterne. Det være sig i form af dokumenter, hvis format ikke kan genkendes, hvor afsender og modtager er mangelfuldt udfyldt, ukendt afsender eller modtager, manglende krævet dataindhold eller modtagersystemer som ikke er tilgængelige i en periode. Fejlbeskederne gives ved fremsendelse af e-mails.

Ved fejl forbeholder DIGITAL CAB sig ret til, at kontakte Kunden, hvis det skønnes nødvendigt, men DIGITAL CAB er ikke forpligtet til at foretage denne handling. Henvendelsen til Kunden vedr. fejl foretages uden omkostning for Kunden.

Hvis Kunden retter henvendelse, eventuelt som følge af fejl som DIGITAL CAB har gjort Kunden opmærksom på, med et ønske om bistand til afhjælpning af fejl, beregner DIGITAL CAB et konsulenthonorar efter gældende konsulenttimetakst for denne ydelse.

4.2 AFSENDELSE OG MODTAGELSE AF DOKUMENTER

Dokumenter til behandling af Systemet skal overføres elektronisk til DIGITAL CAB.

Dokumenter overføres til Systemet på Kundens risiko. Der returneres ikke kvitteringer for overførte dokumenter fra Kundens system til DIGITAL CABs System.

Anvendes programmel fra DIGITAL CAB er der indbygget kontrol for korrekt overførsel af elektroniske dokumenter.

Dokumenter som modtages fra partnere og efter endt behandling skal afleveres til Kunden lægger DIGITAL CAB ud i elektronisk form, således at Kunden har mulighed for at modtage dokumenterne i henhold til Aftalen.

4.3 LOGNING

Med i løsningen følger adgang til en oversigt over de dokumenter som er blevet behandlet af Systemet samt dokumenternes tilhørende status.

DIGITAL CAB opbevarer kopier af modtagne dokumenter, de afsendte dokumenter samt kopier af dokumenter før og efter en eventuel formatkonvertering. Kopierne opbevares i minimum 6 måneder.

4.4 DRIFTSSTABILITET

DIGITAL CAB tilstræber højst mulig driftsstabilitet. Systemet og servicen leveres, som det er og forefindes.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber DIGITAL CAB i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Systemet uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

 

5. KONSULENTBISTAND

5.1 KONSULENTYDELSER HERUNDER SUPPORT

DIGITAL CAB vil bistå Kunden med konsulentydelser ifølge det i Aftalen beskrevne omkring art, priser og tidsforbrug.

5.2 INSTALLATION, UDDANNELSE, RÅDGIVNING OG SUPPORT

On-site konsulentbistand og telefonbistand kan rekvireres af Kunden efter nærmere aftale og i henhold til de her beskrevne generelle aftalevilkår og efter den til enhver tid gældende prisliste.

5.3 ARBEJDSTID OG STED

Aftalte konsulentydelser udføres sædvanligvis hos DIGITAL CAB. Konsulentydelserne kan, efter aftale, i stedet udføres hos Kunden. Med mindre andet er aftalt udføres ydelserne inden for DIGITAL CABs normale arbejdstid.

Mere information om de gældende arbejds- og åbningstider kan findes på www.digitalcab.dk

5.4 FJERNASSISTANCE

DIGITAL CAB kan med Kundens godkendelse levere fjernassistance via en remote opkobling over internettet. Kunden har selv ansvaret for at åbne og lukke for DIGITAL CABs adgang til installationen.

5.5 UDVIKLINGSRETTIGHEDER

Hvis DIGITAL CAB på Kundens foranledning yder teknisk bistand eller konsulentassistance, sker dette i henhold til vilkårene i denne aftale. Dette gælder også Kundens brug af enhver forbedring, data eller anden information, som er stillet til rådighed af DIGITAL CAB. Enhver idé, know-how, teknik eller programmel, som udvikles af DIGITAL CAB, inklusive forbedringer eller ændringer af produktet, er DIGITAL CABs ejendom, med mindre andet skriftligt er aftalt.

5.6 KUNDENS FORPLIGTELSER FØR KONSULENTBISTAND

Før installation eller anden konsulentbistand er det Kundens ansvar forud at have fremskaffet de aftalte informationer og det aftalte nødvendige udstyr samt kommunikationsforbindelser for opgavens udførelse.

5.7 DIVERSE OMKOSTNINGER

Dokumenterede rejse, opholds- eller andre direkte omkostninger, som påløber DIGITAL CAB i forbindelse med udførelsen af Kundens bestilte konsulentydelser, faktureres til og betales særskilt af Kunden.

Transporttid mellem DIGITAL CAB og Kunden betales af Kunden.

 

6. LØSNINGER DER INKLUDERER EN PROGRAMLICENS

6.1 RETTIGHEDER

DIGITAL CAB giver hermed Kunden en ikke-eksklusiv licens til det af Kunden bestilte produkt.

Med mindre andet er angivet i forbindelse med varebeskrivelsen af produktet har Kunden ret til:

 1. at kopiere produktet til arkiv eller backup formål. Alle arkiv eller backup kopier af produktet er underlagt betingelserne i denne aftale, og alle anmærkninger vedrørende ejendomsret, trademarks, copyright og brugsmæssige begrænsninger skal gengives i sådanne kopier.
 2. at ændre produktet eller kombinere produktet med andre programprodukter, forudsat at produktet eller de dele deraf, som er inkluderet i det ændrede programprodukt, fortsat er underlagt vilkårene i denne aftale. Kunden indvilliger i ikke at forårsage eller tillade reverse engineering, disassemblering, eller adskillelse af produktet.

6.2 OVERDRAGELSE OG OVERFØRSEL

6.2.1 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

DIGITAL CAB kan overdrage selskabets rettigheder og pligter efter Aftalen til tredjemand, herunder til helt eller delvist ejede datterselskaber. DIGITAL CAB ApS er berettiget til at lade opgaver udføre ved underleverandører.

Kunden kan ikke uden DIGITAL CAB accept overføre dennes rettigheder eller pligter efter Aftalen til tredjemand.

6.2.2 OVERDRAGELSE TIL TREDJEPART

Rettighederne er begrænset til brug for Kunden alene og må ikke overdrages eller leases til tredjepart uden forudgående skriftlig accept fra DIGITAL CAB.

Kunden må ikke i nogen form offentliggøre eller stille produktet eller dele deraf til rådighed for tredjepart, med mindre det er aftalt mellem Kunden og DIGITAL CAB.

Denne aftale må af DIGITAL CAB ikke overdrages eller overføres til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kunden.

6.3 DOKUMENTATION

Kopiering af dokumentation, brugermanualer og andet referencemateriale er kun tilladt for Kunder hos DIGITAL CAB og med henblik på at anvende materialet i forbindelse med produkter og ydelser erhvervet hos DIGITAL CAB.

 

7. FORSINKELSE, FEJL, ERSTATNING OG REKLAMATION

7.1 FORSINKELSE

DIGITAL CAB yder ikke erstatning ved forsinkelse af DIGITAL CABs leverance til Kunden.

7.2 FEJL OG MANGLER

DIGITAL CAB er fri for ansvar ved fejl eller mangler ved den leverede ydelse.

DIGITAL CABer alene erstatningspligtig for tab af Kundens data, såfremt Kundens data er gået tabt efter modtagelse hos DIGITAL CAB, og såfremt tabet skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes DIGITAL CAB.

7.3 ERSTATNING

DIGITAL CAB holder Kunden skadesløs i forbindelse med fordringer fremsat som resultat af, at det licenserede produkt anvendt inden for denne aftales rammer krænker en dansk copyright eller patentrettighed forudsat, at Kunden inden 30 dage giver DIGITAL CAB skriftlig meddelelse om fordringen.

DIGITAL CAB alene (eller sammen med en underleverandør til DIGITAL CAB) står for forsvaret samt alle deraf følgende forhandlinger om skadesopgørelsen.

Kunden forsyner på DIGITAL CABs anmodning DIGITAL CAB med al påkrævet assistance, information og bemyndigelse til at udføre ovenstående. Kontante udlæg, som Kunden i forbindelse med sådan assistance måtte foretage, vil, så vidt disse ligger inden for rimelighedens grænser, blive refunderet af DIGITAL CAB.

DIGITAL CAB skal ikke kunne gøres erstatningsansvarlig for krænkelser, der skyldes:

 1. brug af forældet eller ændret udgave af produktet, hvis den påståede krænkelse kunne have været undgået ved brug af den på det pågældende tidspunkt gældende og uændrede udgave af produktet som leveret til Kunden af DIGITAL CAB,

eller

 1. at produktet er blevet brugt sammen med produkter, der ikke er leveret af DIGITAL CAB, hvis den påståede krænkelse kunne have været undgået ved at bruge produktet alene.

 

Såfremt produktet anses for at krænke copyright eller patentrettigheder, har DIGITAL CAB følgende valgmuligheder:

 1. DIGITAL CAB kan for egen regning ændre produktet, således at det ikke længere udgør en krænkelse af en copyright eller patentrettighed.
 2. DIGITAL CAB kan, på Kundens vegne og for egen regning tilvejebringe en licens, der tillader Kunden fortsat brug af produktet.
 3. DIGITAL CAB kan bringe licensen for det krænkende produkt til ophør og, jævnt fordelt over en femårig periode, tilbagebetale Kunden de for produktet indbetalte afgifter, som siden leverancedatoen er indbetalt af Kunden.

7.4 ERSTATNINGENS STØRRELSE

DIGITAL CAB yder alene erstatning for Kundens dokumenteredeøkonomiske tab svarende til de direkte udgifter til genetablering af tabte data, dog maksimeret til kr. 5.000 eller Kundens omsætning hos DIGITAL CAB inden for de forudgående 12 måneder, hvis denne er lavere. DIGITAL CAB yder ikke erstatning for Kundens tab af avance, for afsavn, driftstab, tidstab, kurstab eller for andre indirekte følger af tab af data.

7.5 REKLAMATION

Erstatningskrav skal fremsættes overfor DIGITAL CAB uden ugrundet ophold og senest 6 måneder efter Kundens fremsendelse af de dokumenter, som kravet vedrører.

 

8. KUNDENS DATA

8.1 DATAANSVARLIG

Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden udveksler og behandler i DIGITAL CABs System, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Systemet. Sammen med denne Aftale har Kunden og DIGITAL CAB indgået en databehandleraftale (herefter “Databehandleraftalen”), hvortil der henvises for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af persondata.

8.2 EKSPORT AF EGNE PERSONDATA

Systemet giver Kunden mulighed for at eksportere sine persondata via eksportfunktionen på DIGITAL CABs Kundeweb, og Kunden accepterer, at en sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør, hvis Kunden ønsker at hente en kopi af persondataene.

I tilfælde af at Aftalen udløber eller ophæves af Kunden, sikrer DIGITAL CAB, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, at Kunden har en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.

8.3 SLETNING AF PERSONDATA

DIGITAL CAB forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter Aftalens ophør uanset årsagen hertil, og DIGITAL CAB har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

8.4 SÆRLIG ADGANG TIL PERSONDATA

DIGITAL CAB kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter DIGITAL CABs vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

 

9. ANSVAR

9.1 ANSVARSFRASKRIVELSE

Uanset en hvilken som helst misligholdelse vil ingen af parterne blive holdt ansvarlige for noget indirekte, tilfældigt, specielt eller følgelig tab, heri også inkluderet tab af fortjeneste, overskud, data eller anvendelse, hvad enten tabet er lidt af modparten eller af tredje part. Dette gælder også i tilfælde, hvor tabet er lidt under aftalens løbetid eller under et eventuelt efterfølgende søgsmål, selv ikke hvis modparten eller nogen anden person er blevet gjort bekendt med risikoen for de ovenfor beskrevne tab.

DIGITAL CABs erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder overstige størrelsen af det totalt fakturerede og betalte beløb i de seneste 12 måneder forud for erstatningspligtens ikrafttræden og kun i forbindelse med den forretning, der er årsag til erstatningskravet.

9.2 MODTAGET MATERIALE

DIGITAL CAB er fri for ansvar, hvis indhold og udseendeaf de dokumenter, som modtages, er i strid med gældende lovgivning. Kunden har ansvaret for, at det leverede materiale ikke er i strid med dansk ret, herunder persondatalovgivningen.

DIGITAL CAB er endvidere fri for ansvar i tilfælde, hvor materialet har undergået en forandring fra afsendelse af dokumenterne fra Kunden til modtagelse hos DIGITAL CAB.

 

10. GARANTI

10.1 GARANTI AF YDELSER

DIGITAL CAB garanterer, at deres serviceydelser, hvad angår vedligeholdelse, teknik, rådgivning og uddannelse er af professionel karakter og lever op til gængse industrielle standarder og normer.

For at kunne påberåbe sig sine rettigheder skal Kunden uden ophold og inden for 90 arbejdsdage efter den udførte serviceydelse skriftligt over for DIGITAL CAB fremsætte sine klagepunkter.

10.2 BEGRÆNSNINGER I GARANTIEN

Ovenstående beskrivelse af garantiforpligtelser er fuldstændig og erstatter alle tidligere givne garantier, hvad enten disse udtrykkeligt foreligger eller er underforståede. Dette gælder dog ikke garantibetingelser, der efterfølgende skriftligt til et bestemt formål aftales med Kunden.

 

11. FORSKELLIGE VILKÅR

11.1 TAVSHEDSPLIGT

Parterne og disses personale, herunder også underleverandører og tredjeparts konsulenter, har tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende parterne eller andre forhold, som de får kendskab til i forbindelse med de i denne aftale omhandlede leverancer, serviceydelser m.v.

Tavshedspligten gælder også efter udløb af denne aftale og tavshedspligten ophører ikke ved medarbejdernes fratrædelse.

11.2 FORCE MAJEURE

Ingen af parterne skal være ansvarlig over for den anden part i tilfælde af force majeure, som DIGITAL CAB ikke kunne undgå eller hvis følger DIGITAL CAB ikke kunne afværge.

Sådanne forhold kan være arbejdskonflikt, brand, kemikalieudslip eller fare herfor, oversvømmelse, lynnedslag, nedbrud af kommunikationsforbindelser,strømafbrydelse eller lignende forsyningssvigt, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstand, terror, bombetrusler, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, produktknaphed, restriktioner af drivkraft samt forsinkede eller mangelfulde underleverancer, der skyldes nogen af de anførte forhold, og som ikke, eller kun på særdeles byrdefulde vilkår, kan erstattes.

Hvis forholdet varer mere end 3 måneder kan aftalen annulleres af begge parter med 30 dages skriftligt varsel.

11.3 MEDDELELSER

Enhver meddelelse, heri også inkluderet meddelelse om adresseændring, som i henhold til denne aftale kræves givet, skal være skriftlig og anses for at være givet, så snart den er modtaget på den seneste skriftligt oplyste adresse, herunder mailadresse.

11.4 MISLIGHOLDELSE

Såfremt den ene part ved misligholdelse af denne aftale frafalder sine forpligtelser, foreligger der ikke dermed et lovformeligt aftaleophør. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Aftalen ophæves uden varsel.

Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet:

 1. Manglende betaling af skyldige beløb til sidste rettidige betalingsdag og efter endt rykkerprocedure.
 2. Såfremt Kunden efter indgåelse af Aftalen erklæres konkurs, åbner forhandling om tvangsakkord, træder i likvidation eller i betalingsstandsning, indgår en anden ordning, som medfører, at Kundens kreditorer ikke får fuld dækning, eller hvis Kunden ved eksekution er fundet at mangle midler til at betale sin gæld eller Kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at Kunden må antages at ville være ude af stand til ved forfaldstid at betale skyldige beløb omfattet af Aftalen
 3. Manglende udbedring af en fejl eller mangel indenfor 30 dage fra identificering af den pågældende fejl eller mangel
 4. DIGITAL CABs ophør af den aktivitet og/eller virksomhed, som Aftalen vedrører, herunder indtræden af omstændigheder, der bringer Aftalens opfyldelse i væsentlig fare.

11.5 VÆRNETING OG LOVVALG

Aftalen er underkastet dansk ret, bortset fra dansk rets international-privatretlige regler.

Værneting for enhver tvist mellem Kunden og DIGITAL CAB vedrørende Aftalen, er Københavns Byret eller Østre Landsret, såfremt sagen kan anlægges ved landsretten.

11.6 RETSMIDLER

For ethvert brud på garantier som beskrevet i denne aftale vil Kundens eneste retsmiddel og DIGITAL CABs fulde ansvar uanset misligholdelse og brud på garantiforpligtelser være som følger:

 1. Produkt herunder Systemet:
  • Udbedring af produktfejl. Såfremt DIGITAL CAB ikke er i stand til at få produktet til at virke som garanteret, er Kunden berettiget til at få tilbagebetalt de til DIGITAL CAB foretagne indbetalinger inklusive abonnementer for den periode, hvor produktet ikke har virket.
 2. Serviceydelser:
  • En fornyet udførelse af den pågældende serviceydelse. Såfremt DIGITAL CAB gentagne gange er ude af stand til at udføre servicen som garanteret, er Kunden berettiget til at få tilbagebetalt den for den samlede serviceydelse indbetalte afgift herunder abonnementer.

 

For at kunne påberåbe sig sine rettigheder som beskrevet i dette afsnit skal Kunden uden ophold og inden garantiperiodens udløb skriftligt underrette DIGITAL CAB om forholdene.