Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

GDPR er den nye persondatalovgivning med virkning fra den 25. maj 2018. Formålet med GDPR er at beskytte EUs borgeres personlige data. Den nye persondatalovgivning i EU.

DIGITAL CAB leverer Business to Business løsninger og de personlige informationer DIGITAL CAB opbevarer er en nødvendighed for at vi kan levere de ønskede ydelser til vore kunder.

Vi benytter f.eks. de personlige informationer til at kunne sende e-mails for at informere om fejl i behandlingen af kundernes elektroniske dokumenter. Vi benytter også personlige data hvis vi f.eks. oplyser en kontaktperson på en faktura fra DIGITAL CAB til dig som kunde.

Ud over de persondata vi opbevarer om vore kunder og øvrige samarbejdspartnere, kan der være personfølsomme oplysninger i de elektroniske dokumenter som vore kunder sender og modtager via DIGITAL CABs cloudsystem.

I forbindelse med både de persondata vi opbevarer og persondata indeholdt i dokumenterne vi håndterer for vore kunder sørger vi for at dine persondata holdes sikre.

Hvis du ikke godkendte aftalen inden den 25. maj 2018, men fortsat benytter DIGITAL CABs services efter den 24. maj 2018, så anerkender du vores Databehandleraftale samt de opdaterede Forretningsbetingelser

Mangler du et login til  Kundweb så kontakt os venligst på servicedesk@digitalcab.dk

Mere information via linksene under denne artikel omkring de enkelte dele af DIGITAL CABs GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR is the new personal data law that will enter into force on 25th of May 2018. The purpose of the GDPR is to protect the personal data of EU citizens. The new personal data law in the EU

DIGITAL CAB delivers Business to Business solutions and the personal information DIGITAL CAB stores are essential for delivering the desired services to our customers.

For example, we use the personal information to send e-mails to inform about errors in processing our customers electronic documents. We also use personal data if we, for example, refers to a contact on an invoice from DIGITAL CAB to you as a customer.

In addition to the personal data we store about our customers and other collaborators, there may be personally sensitive information in the electronic documents our customers send and receive via DIGITAL CAB’s cloud system.

In connection with both the personal data we store and the personal data contained in the documents we handle for our customers, we ensure that your personal data is kept secure.

If you have not approved the agreement before May 25th 2018, but continue to use DIGITAL CAB services after May 24th 2018, you acknowledge our Data Processing Agreement and the updated Terms of Business

If you do not have a login to our Customer Web Portal, please contact us at servicedesk@digitalcab.dk

More information via the links under this article about the individual parts of DIGITAL CAB’s GDPR